Обществени поръчки по ЗОП

Съобщение


 

Публикувана на: март 17, 2016 @ 13:00


 

 • Договор за доставка
 • Ценово предложение
 • Техническо предложение
 • Минимални технически спецификации за Образователен Лаптоп
 •  Изисквания към 802.11a/b/g/n/ac
  Точките за Достъп

Публикувана на: февруари 12, 2016 @ 14:07


 

 • Протокол от заседание на комисия, назначена със заповед № 748/25.01.2015 г.

Публикувана на: януари 29, 2016 @ 11:30


 

 • Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в процедура по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка чрез покупка на крайни устройства (лаптопи), Wi Fi рутери и лиценз за софтуер за управление на класна стая за нуждите на СОУ „Н. Й. Вапцаров“ по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“

Публикувана на: януари 12, 2016 @ 14:01


 

 • Заповед № 650/04.01.2016 г. за прекратяване на откритата Публична покана № 843/27.11.2015 г.
 • Протокол от заседание на комисия, назначена със заповед № 517/09.12.2015 г.

Публикувана на: януари 4, 2016 @ 18:15


 

 • Д О К У М Е Н Т А Ц И Яза участие в процедура по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:„Доставка чрез покупка на крайни устройства (лаптопи), Wi Fi рутери и лиценз за софтуер за управление на класна стая за нуждите на СОУН. Й. Вапцаров“ по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“
  • Указания към участниците, техническа спецификация и документация за участие
  • Заглавна страница на документа
  • Публична покана
  • Изисквания към 802.11a/b/g/n/ac
   Точките за Достъп
  • Минимални технически спецификации за Образователен Лаптоп

  Публикувана на: ноември 27, 2015 @ 19:29